Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI LUCKY DUCK GAMES

Zamawiając produkty na tej stronie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady ochrony, zakres przetwarzania i kategorie danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.luckyduckgames.com, a także w związku z prowadzoną działalnością i sprzedażą oferowanych przez nas produktów. W szczególności polityka prywatności Lucky Duck Games opisuje:

 • w jaki sposób gromadzimy dane osobowe: klientów nabywających produkty, w tym gry planszowe, osób zgłaszających uwagi, zapytania i opinie,
 • w jakich celach przetwarzamy dane wskazanych powyżej kategorii osób;
 • komu udostępniamy dane i na jakiej podstawie;
 • jak długo przechowujemy dane osobowe;
 • prawa przysługujące osobom, których dane są przez nas przetwarzane;
 • sposób realizacji praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy.

Ilekroć odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i korzystają z jej funkcjonalności, np. przeglądają ją, zapoznają się z zamieszczonymi tam informacjami lub je pobierają albo w inny sposób z niej korzystają, a w szczególności realizują zakupy za pośrednictwem serwisu internetowego, powinni Państwo pamiętać, że do przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie także Polityka cookies i oraz, w stosownych przypadkach, Regulamin sklepu internetowego. Dokumenty te należy czytać łącznie z niniejszą Polityką prywatności.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Lucky Duck Games Sp. z o.o.

30-320 Kraków, ul. gen. Bohdana Zielińskiego 11

www.luckyduckgames.com

e-mail: rodo@luckyduckgames.com

wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614771, NIP 6762506416, Regon 364293939.

Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez email: rodo@luckyduckgames.com lub listownie pod adresem: Lucky Duck Games Sp. z o.o., ul. gen. Bohdana Zielińskiego 11, 30-320 Kraków z dopiskiem RODO.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Przede wszystkim gromadzimy tylko i wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do realizacji konkretnego celu. Co to oznacza w praktyce?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na tej samej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe tych z Państwa, którzy realizują zakup w naszym sklepie internetowym Lucky Duck Games. Korzystając z zakupów w sklepie internetowym mogą Państwo skorzystać z dodatkowej funkcjonalności i zrealizować zakup w ramach założonego konta. Posiadanie takiego konta jest o tyle wygodne, że mają Państwo dostęp online do historii swoich zamówień, swoich danych osobowych, mogą zarządzać wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych, a ponadto w dowolnym momencie zrezygnować z posiadania takiego konta, jako usługi nieodpłatnej, świadczonej drogą elektroniczną. Posiadanie konta wiąże się z koniecznością ustawienia hasła i podania adresu e-mail, który będzie pełnił rolę Państwa loginu.

Bez względu na sposób realizacji zakupu, jeżeli zechcą Państwo otrzymać fakturę, konieczne będzie także podanie danych w zakresie niezbędnym do jej wystawienia (tutaj zakres gromadzonych w tym celu danych też może być różny, w przypadku jeżeli produkty nabywane są przez firmę konieczne będzie podanie jej pełnej nazwy, formy prawnej, numeru NIP). Podstawą prawną przetwarzania danych na potrzeby wystawienia faktury i przechowywania ich zgodnie z wymogami prawnymi, jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na tej podstawie będziemy także przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wysuwanych roszczeń z tytułu rękojmi.

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać także w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który uznajemy:

 • prowadzenie analiz, audytów, raportowanie do wewnętrznych celów biznesowych;
 • rozpatrywanie reklamacji, skarg;
 • zapewnienie ochrony mienia, bezpieczeństwa systemów informatycznych przed nadużyciami i bezpieczeństwa osobom przebywającym w naszej siedzibie, w tym poprzez utrwalanie Państwa wizerunku w ramach stosowanego systemu monitoringu wizyjnego;
 • prowadzenie marketingu produktów własnych (jeżeli działania te będą polegały na przesyłaniu informacji handlowych - wówczas, by móc podjąć takie działania będziemy potrzebowali Państwa zgody - art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • prowadzenie badań i oceny jakości świadczonych usług i produktów w celu ciągłego ich doskonalenia;
 • prowadzenie komunikacji z Państwem, w tym informowania o przebiegu realizacji zamówienia, o dostępności produktów, o istotnych zmianach na stronie internetowej;
 • archiwizację informacji i dokumentów na potrzeby wykazania należytego wykonania obowiązków prawnych, zobowiązań umownych czy właściwego przebiegu określonych procesów, w ramach których gromadziliśmy dane osobowe, w tym ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń.

Korzystanie z funkcjonalności portalu luckyduckgames.com

W zakresie korzystania z funkcjonalności portalu www.luckyduckgames.com dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Usługa prowadzenia Konta Użytkownika - jeżeli Użytkownik chce korzystać z funkcjonalności Konta, może zostać poproszony o podanie niezbędnym danych osobowych umożliwiających rejestrację i utworzenie konta (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło). Podanie danych, w zakresie niezbędnym do utworzenia konta jest dobrowolne, ale konieczne, by konto takie zostało utworzone. Na tym etapie Użytkownik może także zostać poproszony o zapoznanie się z konkretnymi regulaminami oraz o potwierdzenie faktu zapoznania się z warunkami świadczenia konkretnej usługi i informacjami na temat przetwarzania danych osobowych. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym momencie usunąć. Dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu założenia oraz obsługi Konta; podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 • Usługa formularza Zamówienia – jeżeli Użytkownik skorzysta z możliwości zamówienia produktów w Sklepie internetowym wówczas poproszony będzie o podanie konkretnych danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi, takich jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest niezbędne do zrealizowania usługi.
 • Usługa Newsletter – korzystając z Usługi Newsletter użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia tej usługi, tj. adresu e-mail. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do tego, by usługa ta mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych do celów marketingowych

W przypadku wyrażenia stosownych zgód Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa - przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego zainteresowań (reklama behawioralna - Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii)
 • kierowaniu powiadomień e-mailowych o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanym z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

Dane te mogą służyć do tworzenia profili Użytkowników, co pozwala na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do Państwa indywidualnych preferencji oraz zainteresowań. Sposób wykorzystania profili zależy od wyrażonych zgód marketingowych. Podstawą prawną do ww. przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdym momencie mogą Państwo wycofać na przetwarzanie przez nas danych w odniesieniu do danego kanału komunikacji. Aby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw, wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres rodo@luckyduckgames.com lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli do przetwarzania nie ma zastosowania żadna z wyżej wymienionych przesłanek przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody - w zakresie i celu jej wyrażenia. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu lub do momentu wycofania zgody, co mogą Państwo uczynić w dowolnym momencie, np. wysyłając takie żądanie na adres rodo@luckyduckgames.com.

Komunikacja z osobami kontaktującymi się z Lucky Duck Games z własnej inicjatywy

Jeżeli kierują Państwo do nas korespondencję drogą elektroniczną, listem tradycyjnym oraz poprzez formularze zamieszczone na stronie internetowej może dochodzić do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim zostały one nam przez Państwa podane. Głównie są to takie dane jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, szczegóły dotyczące sprawy, w jakiej Państwo się z nami kontaktują. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach może być niezbędne, abyśmy mogli podjąć określone, pożądane przez Państwa działania, np. niepodanie numeru telefonu w formularzu kontaktowym uniemożliwi nam nawiązanie z Państwem kontaktu telefonicznego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który uznajemy obsługę korespondencji kierowanej do Spółki oraz jej archiwizację na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu i do momentu terminów przedawnienia roszczeń. 

Wykonywanie umów z kontrahentami

Prowadzenie działalności bez wsparcia innych podmiotów byłoby wręcz niemożliwe, dlatego też w naszej działalności może dochodzić do przetwarzania danych osobowych Kontrahentów będących osobami fizycznymi. Dane Kontrahentów będą przetwarzane w celu:

 • wykonania zawartej umowy oraz podjęcia na żądanie potencjalnego Kontrahenta działań jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności tych o charakterze podatkowych związanych z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który uznajemy:
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym także opartego na zgodzie, o jakiej mowa w przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – jeżeli jest wymagana;
  • prowadzenie analiz, audytów, raportów do wewnętrznych celów biznesowych
  • archiwizację na potrzeby wykazania należytego wykonania obowiązków prawnych i zobowiązań umownych, w tym ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Prowadzenie komunikacji z osobami uprawnionymi do reprezentowania kontrahentów w kontaktach z Lucky Duck Games w celu wykonania umowy

Przy okazji zawieranych lub zawartych umów może dochodzić do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych innych niż Kontrahenci, np. członków Zarządu, prokurentów jako uprawnionych do reprezentowania kontrahenta przy zawieraniu umowy, pracowników, współpracowników. Wynika to z faktu, że bardzo często, by doszło do zawarcia oraz wykonania umowy strony muszą porozumieć się co do szczegółów zawarcia lub wykonania umowy i zwykle czynią to przez wyżej wymienione kategorie osób. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tej kategorii osób jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który uznajemy:

 • prowadzenie komunikacji na potrzeby wykonania zawartych lub zawieranych umów. W tym zakresie dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub prowadzenia działań przed zawarciem umowy;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym także opartego na zgodzie, o jakiej mowa w przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – jeżeli jest wymagana;
 • prowadzenie analiz, audytów, raportów do wewnętrznych celów biznesowych
 • ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń. Dane te będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub jakiegokolwiek innego prowadzonego przez organy państwowe – do momentu jego prawomocnego zakończenia.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przechowywać jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, w ramach których były gromadzone, w tym przez czas trwania umowy, do momentu wypełnienia obowiązku prawnego lub do momentu realizacji jakiegokolwiek celu realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i nie dłużej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie mogą być dochodzone w ramach i w związku z procesami biznesowymi, w których nastąpiło ich gromadzenie.

W przypadku, gdy dane utrwalane za pośrednictwem monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Lucky Duck Games, jako pracodawca poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – czas przechowywania ulega przedłużeniu do prawomocnego zakończenia postępowania.

W przypadku Konta Użytkownika co do zasady przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem.

Udostępnianie danych osobowych odbiorcom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą tyć tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Lucky Duck Games w realizacji ww. celów przetwarzania i w tym zakresie dostarczają nam określone usługi, w ramach których dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności do kategorii tych podmiotów należą dostawcy usług IT (utrzymujący i dostarczający nam systemy, w których są przetwarzane Państwa dane osobowe), dostawcy usług rachunkowo-księgowych, pocztowych, usług z zakresu doradztwa prawnego (kancelarie prawne), firmy kurierskie czy dostawcy usług płatniczych.

Państwa dane mogą być przekazane także innym podmiotom, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.

Skąd posiadamy dane, które przetwarzamy?

W zdecydowanej większości przypadków dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane te dotyczą, czyli są nam przekazywane przez Państwa jako Klientów, osoby kontaktujące się z nami, będące kontrahentami lub ich przedstawicielami.

Przekazywanie danych poza EOG

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostarczanych przez Google oraz The Rocket Science Group, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, m.in. do USA.

Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych do podmiotów działających na terenie USA odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Czy podawanie danych jest konieczne?

Proszę pamiętać, że podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub wykonania obowiązków, które są określone przepisami prawnymi. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia umowy, brak możliwości zrealizowania sprzedaży lub podjęcia działań, na które potrzebujemy Państwa zgody.

Jakie prawa mają osoby, których dane przetwarzamy?

W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15 – 21 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO;
 • do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 • do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO;
 • wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie (art. 7 RODO).

W celu realizacji któregokolwiek z ww. praw prosimy o kierowanie stosownego żądania do Lucky Duck Games Sp. z o.o. W razie wątpliwości związanych ze złożeniem żądania prosimy kontaktować się z nami drogą elektroniczną, na adres rodo@luckyduckgames.com.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że Lucky Duck Games Sp. z o.o. przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych i ich ochrona jest dla nas bardzo istotną kwestią. Zależy nam na tym, aby wszelkie wątpliwości jakie pojawią się w związku z ich przetwarzaniem zostały niezwłoczne wyjaśnione. Dlatego będziemy wdzięczni, jeżeli w przypadku jakichkolwiek wątpliwości będą Państwo chcieli skontaktować się z nami, abyśmy mogli zająć się niezwłocznie zgłaszanymi wątpliwościami co do zgodnego z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Google reCaptcha

W celu ochrony Twoich danych i zabezpieczenia przesyłania formularzy korzystamy z Google reCaptcha, usługi Google LLC ('Google'), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście analiza różnych informacji jest wykorzystywana do ustalenia, czy wprowadzanie danych jest przeprowadzane przez człowieka, czy przez program automatyczny. Wygenerowane informacje są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Gromadzenie i analiza danych nie umożliwia nam ani Google identyfikacji Twojej tożsamości. W szczególności informacje te nie są powiązywane przez Google z Twoimi danymi osobowymi.

Więcej informacji na temat Google reCaptcha można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl lub https://policies.google.com/terms?hl=pl.